หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย ยินดีให้บริการ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.บางกระสั้น
  “ ตำบลเขียวสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำเจ้าพระยา
ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มีความสงบสันติสุข ปลอดยาเสพติด
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เป็นแหล่งการค้าอุตสาหกรรม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม ”
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า สะพาน
เขื่อน ท่อระบายน้ำ
  แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
  แนวทางที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง
  แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริม การมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อ
การยังชีพแก่ประชาชน
  แนวทางที่ 2 จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน ลานค้าชุมชน
รวมทั้งพัฒนาตลาดเพื่อเป็น แหล่งรองรับผลผลิต และสินค้าชุมชน
  แนวทางที่ 3 สนับสนุนการระดมทุนหรือจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ ความเป็นไทยและท้องถิ่น
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในชุมชน
  แนวทางที่ 3 จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานของเทศบาลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่รัฐกำหนด และตรงตามความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น
    แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสูงเคราะห์และจัดการด้านสวัสดิการสังคมให้
สอดคล้องกับความต้อง การของผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    แนวทางที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการกี่ฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป
    แนวทางที่ 6 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายสวนสุขภาพ
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
    แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแสสุขภาพทั้งในภาวะปกติภาวะเสี่ยง และยามเจ็บป่วย
เน้นการป้องกันแทน การรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลตัวเองด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
    แนวทางที่ 8 ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและพัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
    แนวทางที่ 9 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีความเอื้ออาทรในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
    แนวทางที่ 10 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลป้องกันอุบัติภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และชุมชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และอบรม
ประชาชน และผู้นำชุมชน เด็ก และเยาวชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา
อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แนวทางที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และระบบกำจัดขยะให้ถูกวิธีรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
บุคลากร สถานที่ และระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
  แนวทางที่ 4 ปรับปรุง บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด
ปราศจากมลพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง
การปกครอง ภายใต้ระบบประชาธิปไตย
  แนวทางที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
การปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงข้อเท็จ จริง และข้อมูลที่ถูกต้อง
  แนวทางที่ 3 สนับสนุนกลุ่มต่างๆในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
  แนวทางที่ 4 ปรับปรุงการบริหารจัดการของ ทต. ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานเพื่อ ประชาชนนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสมพร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035-200-156-8
โทรสาร : 035-200-159
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-200-156-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางกระสั้น
จำนวนผู้เข้าชม 10,613,150 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2565
จัดทำโดย: NAXsolution.com
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10